wydrukuj podstronę do DRUKUJ29 czerwca 2020 | 13:04

Sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu. Wzrost liczby bezrobotnych i biernych zawodowo oraz spadek liczby pracujących na rynku pracy w stosunku do IV kwartału 2019 r. miały negatywny wpływ na stan gospodarki. Zaobserwowano również zwiększenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi.

  40,3%

Wzrost liczby bezrobotnych
w stosunku do poprzedniego kwartał

W I kwartale 2020 r. wśród ogółu ludności województwa mazowieckiego w wieku 15 lat i więcej 58,5% stanowili pracujący, 2,3% – bezrobotni, a 39,2% – bierni zawodowo. Oznacza to, że mniej niż połowa ludności w wieku 15 lat i więcej (41,5%) nie wykonywała pracy. W miastach i na wsi struktura ta wyglądała podobnie. Widać natomiast wyraźne różnice w strukturze mężczyzn i kobiet. Bez pracy (biernych zawodowo i bezrobotnych) pozostawało 34,2% mężczyzn i 48,0% kobiet.

42% ludności w wieku 15 lat i więcej nie wykonywała pracy

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. liczba bezrobotnych i biernych zawodowo zwiększyła się odpowiednio o 40,3% i o 0,1%. Zmniejszyła się liczba pracujących o 1,0%. Zaobserwowano zwiększenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi. W I kwartale 2020 r. na 1000 pracujących przypadało 709 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, podczas gdy w IV kwartale 2019 r. – 691.

Na 1 000 pracujących przypadało 709 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 60,8% i nie zmienił się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Odnotowano wzrost poziomu aktywności zawodowej w populacji kobiet (o 0,2 p. proc.), natomiast w populacji mężczyzn spadek (o 0,1 p. proc.). Wskaźnik ten zwiększył się na wsi (1,0 p. proc.), a w miastach zmniejszył się (o 0,5 p. proc.).

Najwyższą wartość współczynnika pod względem wieku odnotowano w grupie 35–44 lata, który wyniósł 89,3%, a najniższą wśród osób w wieku 55 lat i więcej – 29,5%. Dla osób w wieku produkcyjnym współczynnik ten wyniósł 82,1%.

Pracujący

W I kwartale 2020 r. w województwie mazowieckim populacja pracujących liczyła 2548 tys. osób, a wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 58,5% (spadek o 0,7 p. proc.
w stosunku do poprzedniego kwartału).

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. liczba pracujących zmniejszyła się o 1,0%. Spadek nastąpił zarówno wśród mężczyzn (o 1,2%), jak i kobiet (o 0,6%). Liczba pracujących zmniejszyła się wśród mieszkańców miast (o 1,7%), a wśród mieszkańców wsi wzrosła (o 0,4%).

W I kwartale 2020 r. najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 25–34 lata i 35-44 lata (po 86,1%), a najniższy wśród osób w wieku 55 lat i więcej (28,7%).

Największy spadek wskaźnika zatrudnienia odnotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (o 2,4 p. proc.), a wzrost tylko wśród osób w wieku 25–34 lata (o 1,2 p. proc.).

Dla osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 78,9% (spadek
o 0,9 p. proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 r.).

Wśród pracujących według poziomu wykształcenia największy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym – 78,6%, a najmniejszy wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 15,7%.

Największy spadek wskaźnika zatrudnienia wystąpił wśród zbiorowości osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 2,9 p. proc.), a wzrost tylko wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 0,5 p. proc.).

75% ogółu pracujących zatrudnionych było w sektorze prywatnym

W I kwartale 2020 r. w charakterze pracowników najemnych pracowało 1989 tys. osób
(tj. 78,1% ogółu pracujących), a ich liczba zmniejszyła się w stosunku do IV kwartału 2019 r.
(o 1,7%). Wzrost wystąpił zarówno wśród pracodawców i pracujących na własny rachunek
(z 498 tys. do 506 tys.), jak i pomagających członków rodzin (z 50 tys. do 53 tys.).

Zdecydowana większość pracujących zasilała sektor prywatny (74,8% ogółu pracujących). Spośród nich większość (58,0%) stanowili mężczyźni. Odmiennie przedstawiała się sytuacja wśród pracowników najemnych w sektorze publicznym, w którym wśród 641 tys. pracujących przeważały kobiety (61,9%). Na czas nieokreślony pracowało 80,5% pracowników najemnych (wzrost o 0,9 p. proc. w stosunku do IV kwartału 2019 r.).

W charakterze pracodawców i pracujących na własny rachunek pracowało 27% mężczyzn i 12% kobiet

Bezrobotni W I kwartale 2020 r. zbiorowość bezrobotnych w województwie mazowieckim liczyła 101 tys. osób i zwiększyła się o 40,3% w porównaniu z IV kwartałem 2019 r.  W stosunku do poprzedniego kwartału zwiększyła się zarówno liczba bezrobotnych kobiet (o 43,3%), jak i mężczyzn (o 38,1%). Wzrost nastąpił zarówno wśród mieszkańców wsi (o 48,0%), jak i miast (o 36,2%).

o 43% wzrosła liczba bezrobotnych kobiet, mężczyzn – o 38%

Stopa bezrobocia ogółem w województwie wyniosła 3,8% i wzrosła się w porównaniu
z IV kwartałem 2019 r. o 1,1 p. proc.  W miastach ukształtowała się na poziomie 3,7%
(o 0,3 p. proc. niższym niż na wsi). Dla osób w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia osiągnęła poziom 3,9%.

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. stopa bezrobocia zwiększyła się zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (po 1,1 p. proc.). Wzrost stopy bezrobocia nastąpił zarówno na wsi (o 1,3 p. proc.), jak i w miastach (o 1,0 p. proc.).

Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (14,5%), a najniższa wśród osób z wykształceniem wyższym (2,3%).

Największy wzrost odnotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 8,6 p. proc.), a spadek tylko wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym
(o 0,7 p. proc.).

Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób w wieku 15–24 lata (13,9%), a najniższa wśród osób w wieku 45–54 lata (2,6%).

Największy wzrost stopy bezrobocia nastąpił wśród osób w wieku 15–24 lata (o 9,7 p. proc.), a spadek tylko w grupie osób 45–54 lata (o 0,4 p. proc.).

Mężczyźni i mieszkańcy miast poszukiwali pracy krócej niż kobiety i mieszkańcy wsi

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł 6,9 miesiąca. Mężczyźni i mieszkańcy miast poszukiwali pracy krócej niż kobiety i mieszkańcy wsi. Mężczyźni poszukiwali pracy przeciętnie przez 6,3 miesiąca (o 1,4 miesiąca krócej niż kobiety), a mieszkańcy miast przez 6,6 miesiąca (o 0,7 miesiąca krócej niż mieszkańcy wsi).

Długotrwałe bezrobocie częściej występowało wśród kobiet niż wśród mężczyzn

Zbiorowość osób długotrwale poszukujących pracy (13 miesięcy i więcej) stanowiła 8,9% ogółu bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie częściej występowało wśród kobiet niż mężczyzn (9,3% wobec 8,6%) oraz częściej wśród mieszkańców wsi niż miast (13,5% wobec 4,7%).

Wśród biernych zawodowo przeważały kobiety – 62%

W I kwartale 2020 r. w województwie mazowieckim 1706 tys. osób pozostawało biernymi zawodowo, co stanowiło 39,2% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (na wsi – 40,4%, w miastach – 38,4%). Nadal w zbiorowości tej przeważały kobiety – 62,2%. Wśród biernych zawodowo, podobnie jak w poprzednich okresach, dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 30,4%. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 32,0% ogółu biernych zawodowo.

W stosunku do IV kwartału 2019 r. zbiorowość biernych zawodowo wzrosła o 0,1%. W populacji mężczyzn odnotowano wzrost (o 0,6%), a w populacji kobiet spadek (o 0,4%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odnotowano wzrost liczby osób biernych zawodowo wśród mieszkańców miast (o 1,3%), a na wsi spadek (o 2,3%).

Spośród ogółu biernych zawodowo 59,7% stanowiły osoby, które nie podejmowały pracy z powodu przebywania na emeryturze. Kolejnymi przyczynami bierności zawodowej były: nauka
i uzupełnianie kwalifikacji – 16,9%, choroba lub niesprawność – 9,3%, powody osobiste lub rodzinne – 4,5%. Populacja osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy liczyła
20 tys., tj. 1,2% ogółu biernych zawodowo.

 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wybranych wskaźników

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

IV kwartał 2019

I kwartał 2020

w %

wzrost/spadek
w p. proc. w stosunku do okresu poprzedniego

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

OGÓŁEM 

60,8

60,8

       – 

   mężczyźni                   

68,7

68,6

0,1

   kobiety  

              53,7   

              53,9   

         0,2   

Miasta        

            62,0

            61,5

           –0,5   

Wieś           

             58,6 

             59,6 

             1,0    

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

OGÓŁEM 

              59,2   

              58,5   

    –0,7 

    mężczyźni                  

              66,7   

              65,8   

            –0,9 

    kobiety 

             52,4  

             52,0  

           –0,4    

Miasta        

              60,3   

              59,2   

       –1,1  

Wieś           

              57,0   

              57,2   

           0,2  

STOPA BEZROBOCIA

OGÓŁEM 

               2,7  

               3,8 

          1,1 

    mężczyźni                  

               3,0   

               4,1   

             1,1 

    kobiety 

            2,4   

            3,5   

          1,1  

Miasta        

               2,7   

               3,7   

      1,0 

Wieś           

             2,7  

             4,0  

            1,3 

 

 

 

Tablica 2. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

IV kwartał 2019

I kwartał 2020

w tysiącach

IV kwartał 2019=100

PRACUJĄCY

 

OGÓŁEM 

            2 573

            2 548

         99,0  

    mężczyźni

            1 367 

            1 350 

         98,8   

    kobiety 

            1 205

            1 198

        99,4  

Miasta        

            1 682

            1 654

          98,3 

Wieś           

               890  

               894  

       100,4   

BEZROBOTNI

OGÓŁEM 

              72   

              101   

       140,3   

    mężczyźni

              42   

              58   

        138,1 

    kobiety 

               30  

               43  

          143,3

Miasta        

                 47   

                 64   

      136,2   

Wieś           

                25  

                37  

      148,0  

BIERNI ZAWODOWO

 

OGÓŁEM 

            1 705

            1 706

      100,1

    mężczyźni

               641  

               645  

       100,6

    kobiety 

            1 065   

            1 061   

    99,6

Miasta        

            1 059  

            1 073  

        101,3

Wieś           

               647   

               632   

        97,7  

 

Tablica 3. Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia według wieku

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

IV kwartał 2019

I kwartał 2020

w %

wzrost/spadek w p. proc. w stosunku do okresu poprzedniego

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

 

OGÓŁEM 

              59,2   

              58,5  

–0,7

15–24 lata                       

              32,9   

              30,8   

–2,1

25–34         

              84,9   

              86,1  

1,2

35–44         

              88,5   

              86,1   

                                      –2,4                   

45–54         

              86,1   

              85,9   

–0,2

55 lat i więcej               

              28,9   

              28,7   

                                      –0,2

STOPA BEZROBOCIA

OGÓŁEM 

               2,7   

               3,8   

1,1

15–24 lata                       

          4,2   

          13,9   

9,7

25–34         

                2,7   

                3,3   

0,6

35–44         

               2,4   

               3,5  

1,1

45–54         

               3,0   

               2,6   

–0,4

55 lat i więcej               

              2,3  

              2,9  

0,6

 

 

Tablica 4. Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

IV kwartał 2019

I kwartał 2020

w %

wzrost/spadek
w p. proc. w stosunku do okresu poprzedniego

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

OGÓŁEM 

              59,2   

              58,5   

–0,7

Wyższe     

              79,5   

              78,6   

–0,9

Policealne i średnie zawodowe

58,6

58,5

–0,1

Średnie ogólnokształcące

55,0

52,1

–2,9

Zasadnicze zawodowe

              56,9   

              56,8   

–0,1

Gimnazjalne, podstawowe
i niepełne podstawowe

15,2

15,7

0,5

 

 

Tablica 4. Wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia (dok.)

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

IV kwartał 2019

I kwartał 2020

w %

wzrost/spadek
w p. proc. w stosunku do okresu poprzedniego

       

STOPA BEZROBOCIA

OGÓŁEM 

                2,7   

                3,8   

1,1

Wyższe     

                1,6  

                2,3  

0,7

Policealne i średnie zawodowe

3,6

3,9

0,3

Średnie ogólnokształcące

2,9

7,8

4,9

Zasadnicze zawodowe

3,9

3,2

                                     –0,7

Gimnazjalne, podstawowe
i niepełne podstawowe

5,9

14,5

8,6

 

 

Uwaga. Sumy niektórych danych mogą być różne od wielkości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

 

 

Jak oceniasz artykuł? Głosów: 0

 • 0
  BARDZO PRZYDATNY
 • 0
  ZASKAKUJĄCY
 • 0
  PRZYDATNY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  NIEPRZYDATNY
 • 0
  WKURZAJĄCY
 • 0
  BRAK SŁÓW

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS

Artykuł załadowany: 0.3173 sekundy